TeamViewer โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล    โปรแกรมคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล ควบคุมได้ทั่วโลกเลย ไม่ว่าจะสั่งปริ้นงาน ประชุมระยะไกล ใช้งานง่ายมาก

TeamViewer | ควบคุมระยะไกล | คอมพิวเตอร์ | ระยะไกล | ควบคุม | 
Continue reading →